Leveringsvoorwaarden Petits-fours dit is de naam van het landgoed dat wordt gexploiteerd door Peter Nip
hierna te noemen Petits-fours

Boeken doet u door het boekingssysteem op de internetsite van Petits-fours volledig in te vullen en te verzenden.
Binnen 12 uur na ontvangst zal Petits-fours de boeking via mail aan u bevestigen.
Op de boekingsbevestiging staan vermeld: de NAW-gegevens van de huurder, de gegevens en het aantal gasten dat gezamenlijk van de accommodatie gebruik maakt, het boekingsnummer, de boekingsdatum, de aankomst- en vertrekdatum, de bestemming(en), de eventuele gewenste opties, de totale reissom en het bedrag van de aanbetaling. Binnen 7 dagen na datum van de boekingsbevestiging kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, behoudens de reserveringen die binnen 6 weken voor aankomst gemaakt zijn.
.
De aanbetaling dient u binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging aan Petits-fours over te maken. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u een schriftelijke boekingsbevestiging met daarop alle voor u noodzakelijke gegevens en reisinformatie. Niet eerder dan na bijschrijven van het bedrag van de aanbetaling op de bankrekening van Cora Nip van Ingen , is de boeking bindend en is Petits-fours gehouden aan de boeking, onverminderd de betalingsverplichting van de huurder.


aanbetaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling te worden gedaan gelijk aan 25% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
De aanbetaling dient in ieder geval binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van Cora van Ingen .

restant factuurbedrag
Het restant van het factuurbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij boeking binnen 10 weken voor vertrek dient de gehele reissom te worden voldaan. Op het moment dat bovengenoemde tijdslimiet is overschreden heeft Petits-fours het recht de boeking, na schriftelijke herinnering, te annuleren, waarbij de huurder aansprakelijk is voor de annuleringskosten. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.


Borgsom
Wij vragen een borgsom. Wij verwachten dat u zich als gasten zult gedragen.
Gaat er onverhoopt toch iets mis of raakt er iets van ons eigendom of dat van de camping beschadigd dan verwachten wij dat u daar melding van maakt. Op deze wijze kunnen wij in goed overleg bezien welke actie moet worden ondernomen om herstel mogelijk te maken en de eventuele kosten te dekken.
Wij vragen bovendien aan elke gast die na u komt om te controleren of alle zaken zijn zoals op inventarislijst en beschrijving aangegeven staat. Is dit niet het geval dan zullen wij u achteraf alsnog aansprakelijk stellen voor de eventueel gemaakte kosten.

Petits-fours weekprijs uitgangspunt
De op de site vermelde prijs voor de huur van een accommodatie is gebaseerd op maximaal
4 personen per tent, 2 volwassenen en 2 kinderen, tenzij anders is aangegeven.
8 personen in vakantiehuis ‘’la Grange’’
In de basisprijs zijn begrepen de standplaats, de huur van de accommodatie , elektra, water, Het bedrag is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Petits-fours bekend waren ten tijde van de vrijgave van de website .Eventuele tussentijdse wijzigingen die van invloed zijn, zullen zo snel mogelijk worden verwerkt.
In de prijs zijn ook inbegrepen alle locale belastingen, exclusief toeristenbelasting.

Petits-fours annulering van de boeking door de huurder
Boekingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annulering zijn annuleringskosten verschuldigd.
Deze annuleringskosten zijn:
• Tot 6 weken voor aankomstdatum, de aanbetaling, 25% van de reissom.
• Binnen 6 weken voor aankomstdatum, de gehele reissom.
.
Bij latere aankomst dan aankomstdatum in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-benutte gehuurde tijd.

Petits-fours Wijziging boeking door verhuurder
• Indien Petits-fours de geboekte accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de huurder hiervan direct bericht en krijgt, zonder verhoging van kosten, een passend alternatief aangeboden. Indien de huurder hiervan geen gebruik wenst te maken, zal Petits-fours binnen 2 weken de huursom restitueren.
Kan de geboekte accommodatie niet worden aangeboden binnen 7 dagen voor de in de boekingsbevestiging vermelde aankomstdatum, verplicht Petits-fours zich ervoor te zorgen, dat de betrokken huurder naast terugbetaling van de ontvangen huursom, een vergoeding wordt geboden gelijk aan 10% van de huursom, met een maximum van € 50.- per persoon.
• Petits-fours is niet gehouden tot restitutie van de huursom aan de huurder in geval van overmacht. Onder overmacht moet - zonder uitputtend te zijn - in ieder geval worden verstaan: het uitroepen van de noodtoestand in het gebied waarin de accommodatie is gelegen, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn en dreigend overstromingsgevaar.

Petits-fours Aansprakelijkheid


• Petits-fours kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
• Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van typefouten en tussentijdse wijzigingen. Petits-fours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Petits-fours uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
• Als Petits-fours op basis van “Wijziging boeking door verhuurder” aansprakelijk is voor de door de huurder geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Petits-fours aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ziekte- en/of annuleringsverzekering.
• Indien Petits-fours jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.
• Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluid-, stank- of wateroverlast of insectenplagen komt van buitenaf en kan door Petits-fours niet worden beïnvloed. Hiervoor zal Petits-fours dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.
• In de maanden mei, juni of september kan het voorkomen dat de campingeigenaar nog niet alle faciliteiten (zoals bijvoorbeeld het zwembad) kan aanbieden.
• Uitsluitend schriftelijk vastgelegde afspraken of inlichtingen van Petits-fours geven Petits-fours aansprakelijkheid. Alle mondelinge inlichtingen worden niet als aansprakelijkheid beoordeeld.
Petits-fours sociale voorwaarden voor huurder
• Huurders van de door Petits-fours aangeboden accommodatie dienen de huisregels van de campinghouder te respecteren en moeten worden nageleefd op zijn terrein door de aanwezige gasten.
• Ook dienen de huurders met respect en zorg om te gaan met alle materialen welke door Petits-fours aan hen wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de accommodatie en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders zal Petits-fours de huurder voor de gemaakte kosten aansprakelijk stellen en terugvorderen.
• Op de meeste campings is het toegestaan tegen vergoeding huisdieren mee te nemen. Het is echter niet toegestaan huisdieren zonder begeleiding in de accommodatie of op het terrein achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Petits-fours zal niet nalaten de huurder aansprakelijk te stellen voor de te maken kosten.
• De gebruiker van de door Petits-fours aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, kan na een waarschuwing door de campingeigenaar uit de accommodatie verwijderd worden en gesommeerd worden het campingterrein definitief te verlaten, dit zonder enig recht op terugbetaling.

Petits-fours Klachten
Alle informatie die de huurder wordt toegestuurd of ontvangt via andere media over Petits-fours en haar diensten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alles is gedaan om een helder en duidelijk beeld te geven van de accommodatie en de omgeving. Is het desondanks niet overeenkomstig de verwachtingen, waarbij ook de gebruiken en de gewoonten van het land en de plaats waar de accommodatie wordt geboden in acht moet worden genomen, dient de huurder de eigenaar van de Petits-fours hierover te informeren.
In samenspraak met de huurder en de eigenaar zal geprobeerd worden tot een passende oplossing. Mocht de klacht naar de mening van de huurder niet of niet voldoende door Petits-fours zijn opgelost dan moet de betreffende klacht door de huurder binnen 4 weken na terugkomst, schriftelijk ingediend zijn. Na deze termijn van 4 weken houdt Petits-fours zich het recht voor om de klacht af te wijzen.
Natuurlijk zal Petits-fours alles in het werk stellen om de huurder bij klachten of ontevredenheid op een passende wijze te compenseren in welke vorm dan ook.